Порядок прийому до Мелітопольського державного педагогічного університету для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.
 1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник – особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто. У цьому Порядку термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

 1. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких категорій Заявників:

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України у рік вступу.

 1. Заявники мають право на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту, прийом до МДПУ імені Богдана Хмельницького для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).
 1. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

ІІ. Організація діяльності

 1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітньому центрі «Крим-Україна» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (далі – Центр).
 1. Центр створюється на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, якому Міністерством освіти і науки України надаються квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Запорізької обласної державної адміністрації для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі – уповноважені заклади загальної середньої освіти).

МДПУ імені Богдана Хмельницького забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру призначається відповідальний секретар приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та МДПУ імені Богдана Хмельницького не пізніше 01 березня поточного року.

 1. Центр:

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний – уповноважений заклад загальної середньої освіти);

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений заклад загальної середньої освіти);

організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до МДПУ імені Богдана Хмельницького та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу;

сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку МДПУ імені Богдана Хмельницького (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу вищої освіти або відмови в її наданні);

сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

 1. Центр працює з 09 червня до 29 вересня.

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

 1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.
 1. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за: заявою (для повнолітніх Заявників); заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу. До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

 1. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти. Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований».

Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації. Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189.

При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

 1. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Довідка уповноваженого закладу загальної середньої освіти в довільній формі про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до МДПУ імені Богдана Хмельницького. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про загальну середню освіту та додаток до нього.

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

 1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра до МДПУ імені Богдана Хмельницького. Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 1. Правила прийому Заявників до МДПУ імені Богдана Хмельницького відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163 (далі – Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються вченою радою як додаток до Правил прийому до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (далі – Правила прийому).
 1. Особливості подання документів Заявником:
 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • документ, що посвідчує особу;
 • шість фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з іноземних мов приймаються за сертифікатами 2018, 2019 та 2020 років;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили заклад освіти в рік вступу)

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на основі документів, визначених у абзаці 3 частині 7 статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

 1. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за квотою-2 приймаються до 12 години 19 липня, вступні іспити проводяться до 19 липня, зарахування проводиться не пізніше 15 години 22 липня.
 1. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов (приймаються оцінки із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років) (за бажанням) або вступного(их) іспиту(іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
 1. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника, у строки, встановлені Умовами прийому. Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України у межах двадцяти відсотків (але не менше 1 місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення;
 1. МДПУ імені Богдана Хмельницького оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують. Шифрування здійснюється наступним чином: кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-УУУУУУУ, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в ЄДЕБО; УУУУУУУ відповідає коду фізичної особи вступника в ЄДЕБО.
 1. Зарахування Заявників здійснюється:

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету не пізніше 22 липня, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому, але не пізніше 29 вересня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету не пізніше 22 липня, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до Правил прийому до МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 1. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку. Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії МДПУ імені Богдана Хмельницького впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується.
Top
Task already exist for this element.
Write your message in the existing thread.
Here, we opened it for you.
General
Reset
Reset

  Commenting enabled

  General TaskCancel
  ×
  General Tasks are meant for requests that are not about a specific part of the page. To create a specific request, close this box and click the plus icon on the right to choose any part of the page.
  For more generic requests, go ahead and send your message.
  WP Feedback

  Dive straight into the feedback!
  Login below and you can start commenting using your own user instantly